Slovensky jazyk 8 rocnik ucebnici online dating

Dúfame, že učebnica sa stane sprievodcom na ceste za poznaním a krásou slova, pri poznávaní literatúry v jej mnohých podobách.

Literárne ukážky a texty, ktoré učebnica obsahuje, sa snažia vzbudiť záujem žiakov o čítanie, rozvíjajú ich čitateľskú gramotnosť a komunikatívne schopnosti .

Jarmila Krajčovičová predkladá množstvo zaujímavých a rozličných cvičení zameraných na precvičovanie všetkých gramatických javov, ktoré má ovládať žiak 9. Na cvičenia nadväzuje súbor diktátov, ktorých texty sú rôznorodé a žiaci získavajú vedomosti i zo spoločenských a prírodovedných predmetov.

V záverečnej časti publikácie nájdete riešenia úloh i testov.

Na texty nadväzujú úlohy pre žiakov zamerané na porozumenie a interpretáciu diela.

Prvá časť, venovaná štruktúre a vlastnostiam biomolekúl, obsahuje aj kapitolu o kvalite života a výživy.

Druhá časť, určená študentom, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie zákonitostí biochémie, sa zaoberá vybranými biochemickými dejmi; ukazuje, ako biomolekuly v organizmoch vznikajú a akým zmenám podliehajú.

CD je vhodné pre interaktívne tabule podporujúce formát pdf.

Jarmila Krajčovičová predkladá množstvo zaujímavých a rozličných cvičení zameraných na precvičovanie všetkých gramatických javov, ktoré má ovládať žiak 9. Osobitným prínosom je príprava na záverečné testovanie vedomostí zo slovenského jazyka v základnej škole.

Search for slovensky jazyk 8 rocnik ucebnici online dating:

slovensky jazyk 8 rocnik ucebnici online dating-76slovensky jazyk 8 rocnik ucebnici online dating-69slovensky jazyk 8 rocnik ucebnici online dating-67

Niektoré časti učebnice prezentujú modernú stratégiu učenia sa pomocou pojmových máp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “slovensky jazyk 8 rocnik ucebnici online dating”